UCHWAŁA NR XIV/174/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

2017-01-18 1323
Art. czytany: 1760 razy

UCHWAŁA NR XIV/174/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 i 1920) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 4a uchwały Nr XVIII/207/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1761 i z 2016 r. poz. 4242) wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„3. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury „ostatniej mili” ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego, o którym mowa w § 4a ust.1 pkt 1 i 3, za każdy dzień zajęcia:”;
2) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski