UCHWAŁA NR XIV/177/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki

2017-01-18 1327
Art. czytany: 1787 razy

UCHWAŁA NR XIV/177/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574 i z 2016 r. poz. 3762) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki oznaczoną nr geod. 392 o pow. 0,43 ha, położoną w obrębie wsi Topczewo.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski