UCHWAŁA NR XIV/179/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2016

2017-01-18 1335
Art. czytany: 2364 razy

UCHWAŁA NR XIV/179/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d', oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18 262 708,21, z tego :
1) bieżące w wysokości 18 061 686,21 zł,
2) majątkowe w wysokości 201 022,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 17 588 324,21 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 16 644 991,21 zł,
2) majątkowe w wysokości 943 333,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 674 384,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski