UCHWAŁA NR XIV/181/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2017

2017-01-18 1349
Art. czytany: 2268 razy

UCHWAŁA NR XIV/181/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)
Rada Gminy Wyszki uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18.540.048,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 16.860.048,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 1.680.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 19.353.291,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 15.295.807,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 4.057.484,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 20.000,00 zł,
2) celową w wysokości - 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 813.243,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.582.627,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 769.384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.480.000,00 zł,
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 37.100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29.680,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 7.420,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 6.500,00 zł i wydatki w kwocie 6.500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
3. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 5.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.480.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski