UCHWAŁA NR XIV/182/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego

2017-01-18 1351
Art. czytany: 2356 razy

UCHWAŁA NR XIV/182/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zaciągnąć kredyt konsolidacyjny w wysokości 6.219.557,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych) z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
§ 2. Kredytem konsolidacyjnym spłacone zostaną zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach:
1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku - kwota 2.395.013,00 zł,
2) Bank Spółdzielczy w Brańsku - kwota 2.474.544,00 zł,
3) GETIN NOBLE Bank S.A. w Warszawie - kwota 1.350.000,00 zł.
§ 3. 1. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w §1 będą wpływy z dochodów własnych.
2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach 2017-2037
3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej z bankiem wyłonionym w postępowaniu przetargowym na udzielenie kredytu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski