UCHWAŁA NR XIV/183/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2017 rok

2017-01-18 1353
Art. czytany: 2217 razy

UCHWAŁA NR XIV/183/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Plan Pracy Rady Gminy Wyszki na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski