UCHWAŁA NR XIV/184/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

2017-01-18 1355
Art. czytany: 2424 razy

UCHWAŁA NR XIV/184/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz § 69 i § 87 ust. 1 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4269) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wyszki na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski


Załącznik do uchwały Nr XIV/184/16
Rady Gminy Wyszki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2017 ROK

I. PÓŁROCZE
1. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy przez Wójta w 2016 r.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2016 r. i wystąpienie z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu.
3. Kontrola realizacji zadań Gminy związanych z utrzymaniem czystości i porządku.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
II. PÓŁROCZE
1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
2. Kontrola Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie.
3. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2018 rok.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.