UCHWAŁA NR XIV/186/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2017 rok

2017-01-18 1357
Art. czytany: 2539 razy

UCHWAŁA NR XIV/186/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz § 69 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4269) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski


Załącznik do Uchwały Nr XIV/186/16
Rady Gminy Wyszki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

NA 2017 ROK
I. KWARTAŁ
1. Informacja na temat komunalnej gospodarki mieszkaniowej prowadzonej przez Gminę.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
II. KWARTAŁ
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w 2016 r.
2. Analiza propozycji stawek taryf za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorcze odprowadzenie ścieków.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
III. KWARTAŁ
1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze.
2. Zapoznanie się ze stanem mienia gminnego i sposobem gospodarowania nim.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
IV. KWARTAŁ
1. Informacja na temat kierunków działań inwestycyjnych w roku 2018.
2. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2018 rok.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.