UCHWAŁA NR XIV/187/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2017 rok

2017-01-18 1401
Art. czytany: 2597 razy

UCHWAŁA NR XIV/187/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz § 69 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4269) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski


Załącznik do uchwały Nr XIV/187/16
Rady Gminy Wyszki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2017 ROK

I. KWARTAŁ
1. Informacja na temat udzielonych w 2016 r. stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
3. Zapoznanie się z działalnością i warunkami lokalowymi Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach.
II. KWARTAŁ
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w 2016 roku.
2. Informacja na temat udzielonych w 2016 r. świadczeń z opieki społecznej.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
III. KWARTAŁ
1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze.
2. Zapoznanie się z warunkami lokalowymi szkół prowadzonych przez Gminę Wyszki.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
IV. KWARTAŁ
1. Prace związane z przygotowaniem projektu budżetu Gminy na 2018 rok.
2. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2018 rok.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.