„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WYSZKACH ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WYSZKI”

2017-09-15 1315
Art. czytany: 258 razy

Zamawiający Gmina Wyszki ogłasza postępowanie na realizację zamówienia: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WYSZKACH ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WYSZKI” ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ OPERACJI TYPU „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA” W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZANIEM LUB ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I W OSZCZĘDZANIE ENERGII” Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
W załącznikach poniżej znajduje się pełna dokumentacja dotycząca postępowania.