UCHWAŁA NR XVIII/180/04

2004-10-28 1725
Art. czytany: 3365 razy

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

UCHWAŁA NR XVIII/180/04
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2004 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 2003 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 981, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759), w związku z art. 110 ust. 1, 3, 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/46/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 53, poz. 1111 i z 2004 r. Nr 144, poz. 1917) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład GOPS oprócz kierownika wchodzą pracownicy socjalni oraz Komórka Organizacyjna Świadczeń Rodzinnych, która realizuje zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.