UCHWAŁA NR XIX/184/04 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

2004-12-03 0924
Art. czytany: 3310 razy

UCHWAŁA NR XIX/184/04
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art.5 ust.1 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Wyszki:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,32 zł od 1 m 2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,48 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 15,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,37 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3-7.
§ 2. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych płatny jest w drodze inkasa prowadzonego przez sołtysów wsi.
§ 3. Traci moc uchwała Nr II/8/02 Rady Gminy Wyszki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 84, poz. 2014 i z 2003 r. Nr 31, poz. 751).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2005 r.