UCHWAŁA NR XIX/188/04 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach

2004-12-03 1049
Art. czytany: 3703 razy

UCHWAŁA NR XIX/188/04
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała XVII/136/2000 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszkach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.