UCHWAŁA NR XX/196/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

2005-03-10 1236
Art. czytany: 4599 razy

UCHWAŁA NR XX/196/04
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.


Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 i z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.