UCHWAŁA NR XX/197/04 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2005 rok

2005-03-10 1242
Art. czytany: 4593 razy

UCHWAŁA NR XX/197/04
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2005 rok.


Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Plan Pracy Rady Gminy Wyszki na 2005 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.