UCHWAŁA NR XXIV/298/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wyszki a Miastem Bielsk Podlaski w sprawie powierzenia o

2022-03-30 1418
Art. czytany: 454 razy

UCHWAŁA NR XXIV/298/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wyszki a Miastem Bielsk Podlaski w sprawie powierzenia organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym działającym przy Kościele Chrystusowym w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r. poz. 983) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wyszki a Miastem Bielsk Podlaski w sprawie powierzenia organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym działającym przy Kościele Chrystusowym w Bielsku Podlaskim.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zofia Lucyna Oksiuta