UCHWAŁA NR XXIV/299/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Wypychy oraz wprowadzenia zmian w uchwale w

2022-03-30 1423
Art. czytany: 472 razy

UCHWAŁA NR XXIV/299/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Wypychy oraz wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej drogę zlokalizowaną na działce nr geod. 61 o pow. 0,0150 ha położoną w obrębie wsi Wypychy.
2. Położenie drogi o której mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozbawiona kategorii drogi gminnej nieruchomość, o której mowa w § 1, zostaje wyłączona z użytkowania jako droga.
§ 3. W załączniku do uchwały Nr XV/100/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz.2153, 2547 i 3505 oraz z 2022 r. poz. 34) ust. 23 otrzymuje brzmienie:
„23. Obręb: Wypychy - działki oznaczone nr geod. 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63,”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Zofia Lucyna Oksiuta