UCHWAŁA NR XXV/308/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych

2022-04-19 1409
Art. czytany: 194 razy

UCHWAŁA NR XXV/308/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych:
1) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym - 20 zł;
2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Wyszki - 10 zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/328/18 Rady Gminy Wyszki z dnia z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4518).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.
Przewodniczący Rady
Zofia Lucyna Oksiuta