UCHWAŁA NR XXV/312/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

2022-04-19 1443
Art. czytany: 339 razy

UCHWAŁA NR XXV/312/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Wyszki na 2022 rok pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego:
1) w kwocie 270 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I);
2) w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1580B do skrzyżowania z drogą gminną o numerze geodezyjnym 511 w miejscowości Pulsze';
3) w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I) odcinek Kowale - Filipy.
§ 2. Środki finansowe, o których mowa w §1 zabezpieczone są w budżecie Gminy Wyszki na 2022 rok.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wyszki a Powiatem Bielskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Zofia Lucyna Oksiuta