UCHWAŁA NR XXVI/317/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

2022-04-19 1452
Art. czytany: 424 razy

UCHWAŁA NR XXVI/317/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały Nr XXV/312/22 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (II Etap) odcinek Kowale - Filipy.”;
2) po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) w kwocie 3 817 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B w Wyszkach w rejonie Szkoły Podstawowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi (wypłata odszkodowania).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zofia Lucyna Oksiuta