UCHWAŁA NR XXVII/325/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

2022-09-08 0957
Art. czytany: 369 razy

UCHWAŁA NR XXVII/325/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2021 rok,
2) sprawozdania finansowego
oraz po zapoznaniu się z:
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszki za rok 2021,
4) informacją o stanie mienia Gminy Wyszki,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
- udziela się Wójtowi Gminy Wyszki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
§ 2. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Zofia Lucyna Oksiuta