UCHWAŁA NR XXXII/360/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

2023-01-30 1433
Art. czytany: 173 razy

UCHWAŁA NR XXXII/360/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, 583,1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 37.509.422,39 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 29.583.189,76 zł,
2) majątkowe w wysokości 7.926.232,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 37.574.626,18 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 27.071.001,10 zł,
2) majątkowe w wysokości 10.503.625,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. § 8 ust. 5 uchwały Nr XXIII/295/21 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 445) zmieniony uchwała nr XXX/346/22 za dnia 27 października 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok otrzymuje brzmienie:
„5. Ustala się dochody w kwocie 940.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”..
§ 4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
1) dochody 435.324,00 zł,
2) wydatki 435.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Zofia Lucyna Oksiuta