UCHWAŁA NR XXXII/365/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok

2023-01-30 1447
Art. czytany: 120 razy

UCHWAŁA NR XXXII/365/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz § 69 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3518) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Zofia Lucyna Oksiuta


Załącznik do uchwały Nr XXXII/365/22
Rady Gminy Wyszki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI NA 2023 ROK
1. Rozpatrywanie skarg na działalność Wójta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Rozpatrywanie wpływających do Rady wniosków i petycji.
3. Przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywania skarg i petycji.
4. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji.
5. Przygotowanie Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok.