UCHWAŁA NR XXXII/367/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok

2023-01-30 1501
Art. czytany: 82 razy

UCHWAŁA NR XXXII/367/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz § 69 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3518) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Zofia Lucyna Oksiuta


Załącznik do uchwały Nr XXXII/367/22
Rady Gminy Wyszki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2023 ROK
I. KWARTAŁ
1. Informacja na temat udzielonych w 2022 r. stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
3. Zapoznanie się z działalnością i warunkami lokalowymi Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach wraz z Filią w Strabli.
II. KWARTAŁ
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w 2022 roku.
2. Zapoznanie się z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.
3. Informacja na temat udzielonych w 2022 r. świadczeń z opieki społecznej.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
III. KWARTAŁ
1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze.
2. Zapoznanie się z warunkami lokalowymi Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie i realizacją zadań oświatowych przez szkołę.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
IV. KWARTAŁ
1. Prace związane z przygotowaniem projektu budżetu Gminy na 2024 rok.
2. Zapoznanie się z warunkami lokalowymi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach i realizacją zadań oświatowych przez szkołę.
3. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2024 rok.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.