UCHWAŁA NR XXXII/368/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2023 rok

2023-01-30 1502
Art. czytany: 87 razy

UCHWAŁA NR XXXII/368/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz § 69 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3518) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Zofia Lucyna Oksiuta


Załącznik do uchwały Nr XXXII/368/22
Rady Gminy Wyszki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
NA 2023 ROK
I. KWARTAŁ
1. Informacja na temat komunalnej gospodarki mieszkaniowej prowadzonej przez Gminę.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
II. KWARTAŁ
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w 2022 r.
2. Zapoznanie się ze stanem mienia gminnego i sposobem gospodarowania nim.
3. Ocena stanu technicznego dróg gminnych oraz rowów i przepustów przydrożnych.
4. Zapoznanie się ze stanem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
5. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
III. KWARTAŁ
1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze.
2. Omówienie stanu realizacji inwestycji w 2023 r.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
IV. KWARTAŁ
1. Informacja na temat kierunków działań inwestycyjnych w roku 2024.
2. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2024 rok.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.