Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

2023-11-24 0945
Art. czytany: 119 razy

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej Wyszki o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii – etap 1
Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 977), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 t.j.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), Wójt Gminy Wyszki informuje, że została wydana decyzja znak: IGK.6730.30.2023.AM o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej budowie farmy fotowoltaicznej Wyszki o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii – etap 1 na terenie działek o nr geod.: 114/1, 114/4, 114/5, 115/1, 115/2, 116/1, 138/1, 130/1, 472 i 112 obręb – 0034 PULSZE, GMINA WYSZKI