Zarządzenie Nr 134/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 7 stycznia 2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005r.

2005-08-24 1312
Art. czytany: 3055 razy

Zarządzenie Nr 134/05
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 7 stycznia 2005r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005r.


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1217, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 331, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123,poz. 1291, Nr 279, poz. 2762)zarządza się, co następuje:

§ 1


Przyjąć układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetowych na 2005 r. w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z następującymi załącznikami:
1) załącznik Nr 1 – układ wykonawczy dochodów budżetu gminy na 2005 r. w wysokości 7.829.108 zł
2) załącznik Nr 2 – układ wykonawczy wydatków budżetu gminy na 2005 r. w wysokości 7.450.978 zł

§ 2


Przekazać podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.