ZARZĄDZENIE Nr 139/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 26 stycznia 2005 r. sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2005 r

2005-08-24 1421
Art. czytany: 3140 razy

ZARZĄDZENIE Nr 139/05
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2005 r.


Na podstawie art. 17. ust. 7, art. 18 ust. 4 i art. 20 ust. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polski (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416) oraz § 2 zarządzenia Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie w realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2005 roku zarządzam co następuje:

§ 1


Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w roku 2005 stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2


Zobowiązuje się zakłady pracy /szkoły/ do realizacji ustalonych zadań.

§ 3


Nadzór nad realizacją zadań sprawował będzie Szef OC Gminy.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.