ZARZĄDZENIE NR 140/05 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 18 lutego 2005 r. sprawie ustalenia stawek opłat i trybu ich pobierania za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół

2005-08-24 1428
Art. czytany: 3220 razy

ZARZĄDZENIE NR 140/05
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 18 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat i trybu ich pobierania za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz § 4 Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 113, poz. 2123) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z sali gimnastycznej zorganizowanym grupom osób w wysokości:
1) 20 zł za dwie godziny zajęć,
2) 5 zł za każdą nastepną rozpoczętą godzinę.
§ 2. Opłat, o których mowa w § 1 nie pobiera się od zorganizowanych grup złożonych
z uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wyszki.
§ 3. Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu w Wójtem może wyrazić zgodę na nieodpłatne udostępnienie hali zorganizowanej grupie składajacej się z dzieci i młodzieży innej, niż wymieniona w § 2.
§ 4. 1. Opłaty przyjmowane są przez osobę dyżurującą w hali przed rozpoczeciem zajęć.
2. Dyrektor Zespołu może wyrazić zgodę na inny sposób dokonania wpłaty.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.