Zarządzenie Nr 148/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 14 kwietnia 2005 r. sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego

2005-09-02 1442
Art. czytany: 3305 razy

Zarządzenie Nr 148/05
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, stanowiącego własność Gminy Wyszki.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), art.39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz. 1152, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 25, poz. 253, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 124, poz. 1152, Nr 141, poz. 1492) oraz § 23 uchwały Nr VIII/69/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz, Urz. Woj. Podlaskiego Nr 88, poz. 1711) zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Obniża się w II przetargu cenę wywoławczą lokalu mieszkalnego Nr 18 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku wielomieszkaniowym z równoczesną sprzedażą udziału w wysokości 535/10000 w gruntach w działkach nr 85/34 i 85/35 o łącznej pow. 1390 m kw., położonych w miejscowości Wyszki przy ulicy Nowej 3, na których wzniesiony jest budynek obejmujący sprzedawany lokal, ustaloną na podstawie operatu szacunkowego z kwoty 15.428 zł na kwotę 14.563 zł.
2. Do kwoty o której mowa w ust. 1 dolicza się:
1. koszty związane z wyceną w wysokości 305 zł (trzysta pięć),
2. koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w postaci wyrysów i wypisów z rejestru gruntów w wysokości 132 zł (sto trzydzieści dwa).
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.