Zarządzenie Nr 151/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wyszki

2005-09-02 1449
Art. czytany: 3249 razy

Zarządzenie Nr 151/05
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 31 maja 2005 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wyszki.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), art.39 ust. 2 w związku z art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) oraz § 23 uchwały Nr VIII/69/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz, Urz. Woj. Podlaskiego
Nr 88, poz. 1711) zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Obniżam cenę wywoławczą w II przetargu ustnym ograniczonym dla osób i podmiotów prowadzących zakłady opieki zdrowotnej, zabudowanej nieruchomości w miejscowości Wyszki, oznaczonej nr geod. 98/19 o pow. 0,23 ha, na której wzniesiony jest budynek gminnego ośrodka zdrowia oraz budynek gospodarczy, ustaloną na podstawie operatu szacunkowego z kwoty 91.359 zł na kwotę 68.519 zł . (Sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewiętnaście)
2. Do kwoty o której mowa w ust. 1 dolicza się:
1) koszty związane z wyceną w wysokości 1.464 zł (Jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery),
2) koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w postaci wyrysów i wypisów z rejestru gruntów w wysokości 120 zł (sto dwadzieścia).

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.