ZARZĄDZENIE Nr 156/05 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2005 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r

2005-09-02 1458
Art. czytany: 3315 razy

ZARZĄDZENIE Nr 156/05
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) oraz § 10 ust. 1 uchwały Nr XX/193/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.786 zł.
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1.786 zł.
§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 206.560 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. W związku z dokonanymi zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmiany następujacych załączników:
1) „Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2) „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. plan dochodów ogółem: 9.002.105 zł
2. plan wydatków ogółem: 8.506.451 zł
3. dochody budżetowe w kwocie 578.130 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
4. źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 82.476 zł jest przychód z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 82.476 zł.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.