Zarządzenie Nr 161/2005 Wójta Gminy Wyszki z dnia 25 lipca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

2005-09-02 1504
Art. czytany: 3280 razy

Zarządzenie Nr 161/2005
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 25 lipca 2005 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


§ 1


Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszkach przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:
1. Zawadzka Alfreda – przewodniczący
2. Falkowska Magdalena – członek
3. Korzeniewska Renata - członek
4. Komar Marzena - członek
5. Lachowska Małgorzata - członek
w terminie od dnia 01 sierpnia 2005 r do dnia 20 sierpnia 2005 r.
oraz osoby materialnie odpowiedzialne:
1. Olszańska Anna
2. Wyszkowska Janina

§ 2


1. Inwentaryzacją należy objąć księgozbiór.
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r.

§ 3


1. Ustalić zgodność stanu księgozbioru z ewidencją finansowo-księgową.
2. Zaznaczyć na arkuszach spisowych ubytki z ksiąg i protokołów ubytków.
3. Nanieść na arkusze spisowe księgozbiór znajdujący się na półkach w bibliotece
4. Zaznaczyć na arkuszach spisowych księgozbiór z kart czytelników
5. Sporządzić wykaz braków względnych i bezwzględnych
6. Przedstawić wnioski odnośnie braków względnych i bezwzględnych.

§ 4


Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w referacie finansowo-księgowym w terminie do dnia 29 lipca 2005 r.

§ 5


Zobowiązuje komisję do:
1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 1077 ze zm. z 2001 r. Nr 74, poz. 793),
3. stwierdzenie stanu faktycznego księgozbioru
4. sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
5. przekazania kompletnej dokumentacji do referatu finansowo- księgowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

§ 6


Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 7


Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.