ZARZĄDZENIE NR 187/05 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach

2006-04-06 1356
Art. czytany: 4244 razy

ZARZĄDZENIE NR 187/05
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475) oraz w zwiazku z art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111) oraz § 6 ust. 3 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 193, poz. 2647) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach.
§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana odrębnym zarządzeniem.
2. Regulamin komisji konkursowej stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Niezwłocznie po zakończeniu postepowania konkursowego Komisja konkursowa przedłoży Wójtowi protokół z konkursu.
§ 5. W przypadku gdy do konkursu nikt nie przystąpi lub postępowanie konkursowe nie wyłoni kandydata, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki powołuje Wójt.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.