Zarządzenie Nr 188/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie stwierdzenia skutków zrzeczenia się przez Mlekovitę Spółkę z o.o.

2006-04-06 1406
Art. czytany: 4257 razy

Zarządzenie Nr 188/05
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie stwierdzenia skutków zrzeczenia się przez Mlekovitę Spółkę z o.o. w Bielsku Podlaskim prawa wieczystego użytkowania działki nr 327/1 we wsi Malesze oraz prawa własności posadowionego na niej budynku.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 175 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 ) zarządzam, co następuje:
§ 1 1. Stwierdzam, że wskutek zrzeczenia się przez Mlekovitę Spółkę z o.o. w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 52, prawo użytkowania wieczystego działki położonej we wsi Malesze, oznaczonej nr ewidencyjnym 327/1 o pow. 0,11 ha, oraz zrzeczenia się własności budynku znajdującego się na tej działce:
1) prawo użytkowania wieczystego ustanowionego na działce stanowiącej własność Gminy Wyszki wygasa
2) Gmina Wyszki nabywa nieodpłatnie własność budynku będącego przedmiotem zrzeczenia.
2. Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego oraz nabycia własności budynku następuje z chwilą złożenia przez “Mlekovitę” spółkę z o.o. w Bielsku Podlaskim stosownego oświadczenia o zrzeczeniu się praw w formie aktu notarialnego.
§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.