Zarządzenie Nr 191/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wyszki.

2006-04-06 1414
Art. czytany: 4261 razy

Zarządzenie Nr 191/05
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 19 grudnia 2005 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wyszki.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), art.39 ust. 2 w związku z art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) oraz § 23 uchwały Nr VIII/69/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz, Urz. Woj. Podlaskiego
Nr 88, poz. 1711) zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Obniżam cenę wywoławczą w rokowaniach po II przetargu ustnym ograniczonym dla osób i podmiotów prowadzących działalność z zakresu weterynaryjnego, zabudowanej nieruchomości w miejscowości Wyszki, oznaczonej nr geod. 98/9 o pow. 0,60 ha, na której wzniesiony jest budynek lecznicy weterynaryjnej oraz budynek gospodarczy, ustaloną moim zarządzeniem Nr 182/05 z dnia 04 listopada 2005 r. z kwoty 37.000 z ł na kwotę 32.000 zł. (trzydzieści dwa tysiące złotych)
2. Do kwoty o której mowa w ust. 1 dolicza się:
1) koszty związane z wyceną w wysokości 915 zł (dziewięćset piętnaście złotych)
2) koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w postaci wyrysów i wypisów z rejestru gruntów w wysokości 120 zł (sto dwadzieścia złotych).
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.