Zarządzenie Nr 192/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

2006-04-06 1417
Art. czytany: 4181 razy

Zarządzenie Nr 192/05
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 19 grudnia 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


§ 1
Zarządzam przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w : I. Urzędzie Gminy w Wyszkach
przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:
1. Baranowski Franciszek– przewodniczący
2. Falkowska Alicja - członek
3. Falkowska Marzena - członek
4. Niewiński Andrzej - członek
5. Wiercińska Anna - członek
przy udziale osoby materialnie odpowiedzialnej:
1)Wielanowski Tadeusz – Sekretarz Gminy
II. Ochotniczych Strażach Pożarnych: Bujnowo, Godzieby, Mulawicze, Niewino Borowe, Pulsze, Samułki, Topczewo, Wyszki, Zalesie
przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie:
1. Tymosiak Kazmierz -przewodniczący
2. Niewiński Andrzej - członek
przy udziale osób materialnie odpowiedzialnych
w terminie od dnia 02.01.2006 r do dnia 16.01.2006 r .
§ 2
Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.
§ 3
Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
a) w Urzędzie Gminy
1) środki trwałe,
2) pozostałe środki trwałe,
3) pozostałe środki trwałe ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej,
b) w Ochotniczych Strażach Pożarnych
1) materiały
§ 4
Składniki majątku wymienione w § 3 należy spisać na arkuszach spisu z natury.
§ 5
Arkusze spisowe pobiorą przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w referacie finansowym w terminie do dnia 02.01.2006 r.
§ 6
Zobowiązuję komisję do:
1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,
3. przekazania kompletnej dokumentacji do referatu finansowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.
§ 7
Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
§ 8
Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.