ZARZĄDZENIE NR 193/05 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach

2006-04-06 1419
Art. czytany: 4295 razy

ZARZĄDZENIE NR 193/05
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475) zarządzam, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2006 r. powierzam Pani Halinie Stalewskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach na okres do wyłonienia Dyrektora w drodze konkursu, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2006 r.
§ 2. Jeden egzemplarz zarządzenia przekazuje się Pani Halinie Stalewskiej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.