ZARZĄDZENIE Nr 195/05 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

2006-04-06 1424
Art. czytany: 4326 razy

ZARZĄDZENIE Nr 195/05
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 279, poz. 2762) oraz § 10 ust. 1 uchwały Nr XII/147/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy na 2004 r. zarządza się, co następuje:
§ 1.
Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 167.524 zł między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Dokonać przeniesienia dochodów budżetowych w dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA na kwotę 11.660 zł:
1) zmniejszyć dochody w rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gmin § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 11.660 zł;
2) zwiększyć dochody w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 11.660 zł;
§ 3.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. plan dochodów ogółem: 9.589.690 zł
2. plan wydatków ogółem: 9.230.766 zł
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.