UCHWAŁA NR 4/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WYSZKACH w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Gminnej Komisji Wyborczej

2006-11-09 1012
Art. czytany: 5304 razy

UCHWAŁA NR 4/06
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W WYSZKACH
z dnia 4 października 2006 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszkach


Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 5 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych ustalonego uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M..P. Nr 61, poz. 642) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się harmonogram dyżurów członków Komisji dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na wójta gminy.
§ 2. Komisja rozpoczęła pracę dnia 4 października 2006 roku, będzie pełnić dyżury w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy od godz. 730 do 1530, a w dniach 13 i 18 października 2006 r. w godzinach od 7.30 do 24.00.
§ 3. W przypadku przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na radnych, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Komisja dyżuruje począwszy od odnia rozplakatowania obwieszczenia od godz. 7.30 do 15.30, a w ostatnim dniu zgłaszania od 7.30 do 24.00.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczacy Komisji
Marzanna Olszewska