UCHWAŁA NR 2/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Wyszkach w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej

2006-11-09 1015
Art. czytany: 5051 razy

UCHWAŁA NR 2/06
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W WYSZKACH
z dnia 4 października 2006 r.
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
w Wyszkach
Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta burmistrzai prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Gminna Komisja Wyborcza w Wyszkach uchwala, co następuje:
§ 1. Na Zastępcę Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszkach
w głosowaniu jawnym wybrana została Pani Irena Murawska.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczacy Komisji
Marzanna Olszewska