UCHWAŁA NR 5/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

2006-11-09 1026
Art. czytany: 5655 razy

UCHWAŁA NR 5/06
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W WYSZKACH
z dnia 18 października 2006 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127 Gminna Komisja Wyborcza w Wyszkach uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się:
1) Obwodową Komisje Wyborczą Nr 1 w Strabli,
3) Obwodową Komisje Wyborczą Nr 2 w Falkach,
2) Obwodową Komisje Wyborczą Nr 3 w Topczewie,
3) Obwodową Komisje Wyborczą Nr 4 w Wyszkach
§ 2. Składy osobowe komisji, o których mowa w § 1 określają załączniki 1-4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczacy Komisji
Marzanna Olszewska


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 5/06
Gminnej Komisji Wyborczej
z dnia 18 października 2006 r.


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W STRABLI


1. Zofia Oksiuta
2. Daniel Bolesta
3. Franciszek Niewiński
4. Ewa Agnieszka Łochnicka
5. Ireneusz Zawadzki
6. Bożena Siemieńczuk
7. Stanisław Trzeszczkowski
8. Karolina Niewińska
9. Wioletta Zdanuczyk

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 5/06
Gminnej Komisji Wyborczej
z dnia 18 października 2006 r.


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W FALKACH


1. Jan Falkowski
2. Stanisława Bogusz
3. Małgorzata Młodzianowska
4. Danuta Bolesta
5. Stanisław Warpechowski
6. Tadeusz Malinowski
7. Krzysztof Niewiński
8. Krzysztof Falkowski
9. Lucjan Marczyński

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 5/06
Gminnej Komisji Wyborczej
z dnia 18 października 2006 r.


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W TOPCZEWIE


1. Barbara Karpiesiuk
2. Franciszek Tworkowski
3. Anna Wyszkowska
4. Agata Górska
5. Mieczysław Śmietało
6. Halina Kuczyńska
7. Marek Kuczyński
8. Dorota Zdrojkowska
9. Bogumiła Urszula Niewińska

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 5/06
Gminnej Komisji Wyborczej
z dnia 18 października 2006 r.


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W WYSZKACH


1. Zdzisława Jabłońska
2. Wiesława Warpechowska
3. Anna Niewińska
4. Agnieszka Łuczaj
5. Sławomir Warpechowski
6. Kazimierz Wasilewski
7. Witold Hieronim Lebioda
8. Elżbieta Krasiejko
9. Zdzisław Piotr Olszański