Uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

2007-06-13 1409
Art. czytany: 2556 razy

Miejsce załatwienia
Referat Organizacyjny Pok. Nr 14 Tel. (0-85) 730 58 83

Wymagane dokumenty
1. Podanie. 2. Zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół, a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku. 3. Karta powołania. 4. Kserokopia aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka

Miejsce odbioru
Referat Organizacyjny Pok. Nr 14

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia
Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wyszki. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi
Poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, mającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, Wójt Gminy Wyszki może uznać - na jego wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu poborowego są małżonka, dzieci, rodzice oraz inne osoby, jeżeli poborowego obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, a uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia pracowników za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna
Art. 127 i 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna
0Opracował
Andrzej Niewiński

Akceptował
0

Zatwierdził
0