Orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

2007-06-13 1411
Art. czytany: 2564 razy

Miejsce załatwienia
Referat Organizacyjny Pok. Nr 14 Tel. (0-85) 730 58 83

Wymagane dokumenty
1. Podanie. 2. Oświadczenie poborowego (żołnierza) zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego (żołnierza), bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania. 3. Oświadczenie osoby wymagającej opieki o konieczności sprawowania tej opieki. 4. Ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. 5. Kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki.

Miejsce odbioru
Referat Organizacyjny Pok. Nr 14

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wyszki. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi
Orzeka się o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo, który ukończył 75 rok życia a w rodzinie nie ma innego, pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa zobowiązanego do jej sprawowania, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu.

Podstawa prawna
Art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami); § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.01.2006 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 129).

Podstawa prawna
0Opracował
Andrzej Niewiński

Akceptował
0

Zatwierdził
0