Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

2007-06-13 1414
Art. czytany: 2315 razy

Miejsce załatwienia
Referat Organizacyjny Pok. Nr 14 Tel. (0-85) 730 58 83

Wymagane dokumenty
1. Podanie. 2. Oświadczenie poborowego (żołnierza) zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego (żołnierza), bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania. 3. Oświadczenie osoby wymagającej opieki o konieczności sprawowania tej opieki. 4. Ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. 5. Kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki.

Miejsce odbioru
Referat Organizacyjny Pok. Nr 14

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wyszki. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi
Ostateczna decyzja ustalająca konieczność sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny stanowi podstawę do zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem.

Podstawa prawna
Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 pkt.1 ust.2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.04.2006 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 72, poz. 499).

Podstawa prawna
0Opracował
Andrzej Niewiński

Akceptował
0

Zatwierdził
0