Wypłata świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy w związku z ćwiczeniami wojskowymi

2007-06-13 1417
Art. czytany: 2418 razy

Miejsce załatwienia
Referat Organizacyjny Pok. Nr 14 Tel. (0-85) 730 58 83

Wymagane dokumenty
1. Wniosek żołnierza. 2. Zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych. 3. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia za ostatnie trzy miesiące przed odbyciem ćwiczeń, pomniejszonego o składki odprowadzane na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek od dochodów osobistych. 4. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dochodu (za 1 dzień netto) uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego 5. W przypadku rolników - zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej

Miejsce odbioru
Referat Organizacyjny Pok. Nr 14

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wyszki. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi
Świadczenie rekompensujące stanowi różnicę między wynagrodzeniem żołnierza rezerwy a świadczeniem otrzymywanym w jednostce wojskowej. Zasady ustalenia jego wysokości nie uwzględniają składek ubezpieczeniowych, premii i nagród.

Podstawa prawna
Art. 119 a ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z 2004 - j.t.). Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 155)

Podstawa prawna
0Opracował
Andrzej Niewiński

Akceptował
0

Zatwierdził
0