Rejestracja przedpoborowych

2007-09-27 1751
Art. czytany: 2993 razy

Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Wyszki ul Piórkowska 2 17-132 Wyszki

Wymagane dokumenty
Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający stwierdzić tożsamość.

Miejsce odbioru
0

Opłaty
Opłata nie jest pobierana.

Termin załatwienia
Niezwłocznie w dniu stawienia się do rejestracji przedpoborowych.

Tryb odwoławczy
0

Uwagi
Przedpoborowi, którzy nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu, są obowiązani to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody uniemożliwiającej zgłoszenia się do rejestracji. W razie niezgłoszenia się przedpoborowego do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny, Wójt Gminy Wyszki nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do urzędu gminy, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny.

Podstawa prawna
Art. 31 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych. (Dz. U. z 2006 r., Nr 186, poz. 1377).

Podstawa prawna
Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat (przedpoborowi) są zobowiązani zgłosić się do rejestracji w określonym miejscu i terminie. Termin i miejsce podane jest w wezwaniu dostarczanym przedpoborowemu drogą pocztową oraz w obwieszczeniu wywieszanym w miejscach publicznych.
Przedpoborowemu wydaje się pisemne potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.Opracował
Niewiński Andrzej

Akceptował
0

Zatwierdził
0