UCHWAŁA NR IV/25/07 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 lutego2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie likwidacji Sołectwa Bogusze i przyłączenia miejscowości

2007-03-17 1501
Art. czytany: 3217 razy

UCHWAŁA NR IV/25/07
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 lutego2007 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie likwidacji Sołectwa Bogusze i przyłączenia miejscowości Bogusze do Sołectwa Górskie


Na podstawie art. 18 ust. l, w związku z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337) oraz § 8 ust. l pkt 2 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 73, poz. 1464) uchwala się , co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w przedmiocie likwidacji Sołectwa Bogusze i przyłączenia miejscowości Bogusze do Sołectwa Górskie.
§ 2. W konsultacjach mają prawo brać mieszkańcy miejscowości Bogusze i Górskie mający czynne prawo wyborcze zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.).
§ 3. 1. Uczestnicy konsultacji wypowiadają w formie pisemnej swoje opinie i zgłaszają wnioski do sprawy poddanej konsultacji.
2. Opinie i wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać do Sekretariatu Urzędu Gminy Wyszki w terminie do 31 marca 2007 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.