Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej

2007-03-27 0845
Art. czytany: 7869 razy

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:


Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
1. Wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszk.
2. Udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych Gminy Wyszki.
3. Udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy Wyszki.
Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.
Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.