UCHWAŁA NR VI/36/07 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie lokalizacji w obrębie wsi Kożuszki roślinnej oczyszczalni ścieków

2007-07-06 1358
Art. czytany: 4505 razy

UCHWAŁA NR VI/36/07
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie lokalizacji w obrębie wsi Kożuszki roślinnej oczyszczalni ścieków


Na podstawie art. 18 ust. l, w związku z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337) oraz § 8 ust. l pkt 2 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 73, poz. 1464) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne przedmiocie usytuowania w obrębie wsi Kożuszki roślinnej oczyszczalni ścieków.
§ 2. W konsultacjach mają prawo brać mieszkańcy miejscowości Nowe Bagińskie, Stare Bagińskie, Kożuszki i Pierzchały, mający czynne prawo wyborcze zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) oraz właściciele gruntów położonych w obrębie tych miejscowości.
§ 3. 1. Uczestnicy konsultacji wypowiadają w formie pisemnej swoje opinie i zgłaszają wnioski do sprawy poddanej konsultacji.
2. Opinie i wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać do Sekretariatu Urzędu Gminy Wyszki w terminie do 31 sierpnia 2007 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.